Աուդիտ

 
Մեր փորձագետների մեկ այլ խումբ մասնագիտացված է աուդիտի ոլորտում և իրականացնում է ընկերության տնտեսական և ֆինանսական գործունեության գնահատում:  Ընկերությանը ներկայացվող ֆինանսական հաշվետվության անկախ գնահատումն իրականացվում է անկախ և օբյեկտիվ համապատասխան մասնագետների կողմից, ովքեր հետագայում վերահսկողության արդյունքների հիման վրա ներկայացնում են հաշվետվություններ: Դրսևորելով յուրահատուկ վարքագիծ`մենք մշտապես գործում ենք ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված, ինչպես նաև միջազգային ստանդարտներին (IAS և GAAP) համաձայն:
 
Մեր նպատակն է իրավացի և արդար ներկայացնել ընկերության ֆինանսական կարգավիճակը և ցուցանիշները` այդպիսով ապահովելով ընկերության և ընդհանուր վերցրած` բիզնեսի ֆինանսական համակարգերի և հաշվետվությունների մասին տեղեկատվության իրավացիությունն ու վստահելիությունը: